Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/wp-content/themes/Avada/header.php on line 13
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 2017-09-14T10:44:18+00:00

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองและปกป้องสิ่งแวดล้อมผ่านการแก้ไขปัญหาจราจรในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

พันธกิจ

เป้าหมาย, คำมั่นสัญญา, ความเชื่อ

 1. ให้บริการการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยและมีคุณภาพต่อชีวิตคนเมือง
 2. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการขนส่งทันใจตรงต่อความต้องการ
 3. ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหนือกว่าอย่างต่อเนื่องแก่นักลงทุน
 4. สร้างธุรกิจแบบบูรณาการและยั่งยืนด้วยการจัดการเงินลงทุนอย่างผู้เชี่ยวชาญ
 5. นำเสนอการบริการส่งผู้โดยสารไปยังปลายทางที่ดีที่สุด
 6. ลดความตึงเครียดจากสภาวะแวดล้อมและสภาพการจราจรภายในตัวเมืองที่หนาแน่น
 7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทรงคุณค่าสำหรับทางบริษัท อีกทั้ง ยังตั้งใจที่จะเป็นหนึ่งในช่องทางช่วยสร้างรายได้หลักให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

Our Vision

We strive to improve the quality of urban, city life while helping to preserve the environment through effective, innovative and affordable mobility solutions.

Mission Statement

Our purpose, our promise, our credo

 1. To provide safe and efficient mobility to urbanites
 2. To provide on-demand logistic solutions
 3. To deliver superior investment performance and consistent returns to our investors
 4. To create an integrated, sustainable business and a professionally-managed financial portfolio
 5. To provide the best “first and last” mile connectivity
 6. To reduce environmental stress and traffic congestion
 7. To improve the well-being of the local biker community, whom we regard as our valued partners, as we aim to be one of their main sources of income

ค่านิยม

ความรับผิดชอบ
เราพึงปฏิบัติงานด้วยการยึดถือค่านิยมของบริษัทและความรับผิดชอบต่อสังคมที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจเป็นหลัก นอกจากนั้น เรายังมุ่งหวังที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือบุคลากรในองค์กรทุกคนให้สามารถจัดการความรับผิดชอบส่วนตัวต่างๆ ได้
ความยั่งยืนและหลักปรัชญา
การผสมผสานงานวิจัยด้านความยั่งยืนกับงานวิเคราะห์การเงินอย่างมียุทธวิถี คือ ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่ทำให้เราสามารถส่งต่อผลลัพธ์การลงทุนได้อย่างดีเยี่ยม
ความหลากหลาย
ความหลากหลายทางประสบการณ์และความคิดเห็นของบุคลากรเป็นฟันเฟืองตัวสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเป็นก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำของเอเซีย
การติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารอย่างมีคุณภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร เราสนับสนุนความคิดเห็นที่หลากหลายและรับฟังความเห็นต่าง
การทำงานเป็นทีม
ทีมนักวิจัยด้านไอที นักพัฒนา และบุคลากรด้านการพัฒนาธุรกิจจากประเทศมาเลเซียและประเทศไทยสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรเดียวเพื่อพัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน เราเคารพ ให้เกียรติ และเห็นคุณค่าของบุคลากรทั้งชายและหญิง นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญต่อบุคลากรด้วยการให้รางวัล ยกย่องชมเชย
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรม
เรามีความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอนสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนา ศึกษา วิจัย และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้จะทำให้องค์กรผลิตองค์ความรู้ใหม่และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในระยะยาว
ความซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์และความเฉลียวฉลาด คือ รากฐานสำคัญของการทำธุรกิจเทคโนโลยี เรายึดหลักการมีคุณธรรมจรรยาบรรณสูงสุดในการทำงานและการดำเนินชีวิตส่วนตัวเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า หุ้นส่วน และนักลงทุน
เรานำเสนองานบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ เรายังเพิ่มมูลค่าการลงทุนที่เหนือกว่าในระยะยาว และรับประกันผลประโยชน์ขององค์กรที่สอดคล้องกับของลูกค้า หุ้นส่วน และนักลงทุนทุกๆ คน