Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/wp-content/themes/Avada/header.php on line 13
Privacy
Privacy 2017-08-16T10:18:09+00:00

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GOBIKE (โกไบค์)

วันที่บังคับใช้ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

บริษัท โกไบค์ จำกัด (GoBike Co.,Ltd.) (เรียกว่า “โกไบค์ (GoBike) ”/ “ เรา “พวกเรา ”/ “ ของเรา ”) ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ เราได้จัดทำเว็บไซต์ https://www.gobike.asia/ (เรียกว่า “ เว็บไซต์ ”) and the GoBike mobile application (the “ แอป ”) ให้ใช้งานร่วมกับบริการของเราดังจะอธิบายเพิ่มเติมในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (เรียกว่า “ บริการ ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายวิธีการที่เราเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราผ่านเว็บไซต์ แอป และบริการ (เรียกว่า “คุณ”/ “ผู้ใช้”/“ผู้โดยสาร”) รวมทั้งผู้ขี่จักรยานยนต์ซึ่งให้บริการแก่ผู้โดยสาร (เรียกว่า “คุณ”/“ผู้ขี่จักรยานยนต์”)

ความยินยอม

เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ แอป หรือ บริการของเรา คุณตกลงยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณมอบให้เราโดยสมัครใจตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ไม่ได้มีกำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน เราจะไม่กระทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการค้าขายหรือการตลาดที่ระบุตัวตนบุคคลโดยเฉพาะ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เราจะไม่ขายหรือให้ใครเช่าข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณออกจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม การที่คุณเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ แอป และ/หรือ บริการได้ต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เรามีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้งาน และ เปิดเผยเพียงข้อมูลที่จำเป็นให้เราสามารถบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้การบริการ เก็บรักษาบัญชีรายชื่อลูกค้า/ผู้เยี่ยมชม ตอบรับความต้องการของคุณหรือให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนอีกทั้งเพื่อการปรับปรุงการบริการ เราจะเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลการติดต่อที่คุณมอบให้เราในการลงทะเบียนสำหรับบริการของเราหรือติดต่อเราในการสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมและเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น เว้นแต่คุณจะตกลงให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลที่สามได้

เราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสองประเภทผ่านทางเว็บไซต์ แอป และการบริการของเรา ซึ่งได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มิได้ครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม การใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ซึ่งกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่มีการบังคับใช้ ณ ปัจจุบันไม่ได้จำกัดไว้ ได้แก่ (a) ข้อมูลที่ใช้อย่างเปิดเผย อาทิ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เมื่อมีการลงทะเบียนในสารบบหรือให้ใช้ได้ผ่านความช่วยเหลือของสารบบ หรือ (b) ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (ตามการนิยามด้านล่างเพิ่มเติม)

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่ระบุตัวตนเฉพาะบุคคล อาทิ ชื่อของคุณ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัตรเครดิต วันเกิดและเพศ ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะระบุข้อมูลที่จะมีการเก็บรวบรวมอย่างชัดเจน รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้งาน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เราหรือไม่ แต่หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางข้อมูลตามที่เราขอไว้ ในบางกรณี คุณอาจจะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ แอป หรือบริการ และในกรณีอื่น ๆ จากการที่คุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่เราขอไว้อาจหมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้งานรูปแบบ บางประการบนเว็บไซต์ แอป หรือบริการได้ เราอาจจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในแง่ของเว็บไซต์ แอป หรือบริการ ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน การติดต่อสื่อสารกับคุณ การดาวน์โหลดข้อมูลการใช้บริการ การซื้อ การสนับสนุนผู้ใช้ และการสำรวจ

“ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล” เป็นข้อมูลในลักษณะที่ไม่ระบุชื่อ อาทิ ไอพีแอดเดรส (IP Address) โดเมนที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ แอป หรือบริการ รวมทั้งประเภทหรือเวอร์ชั่นของเบราเซอร์ (browser) หรือระบบปฏิบัติการที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ แอป หรือบริการ ทั้งนี้ ข้อมูลโดยรวม อาทิ เวลาในการรับส่งของยานพาหนะเชิงสถิติ รูปแบบการจราจร พิกัดที่ตั้งของยานพาหนะหรือข้อมูลเส้นทางเชิงสถิติ สถิติเชิงประชากรของผู้ใช้ของเรา (ตัวอย่างเช่น อายุโดยเฉลี่ยหรือสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้ของเรา) จำนวนผู้เยี่ยมชม หน้าเพจ (page) อะไรที่ผู้ใช้เข้าถึงหรือเยี่ยมชม และเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บนเว็บไซต์ แอป หรือบริการ ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และเช่นเดียวกัน ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจ อาทิ ชื่อ คำนำหน้าชื่อ ที่อยู่ทางธุรกิจ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจหรือผู้มีอาชีพหรือพนักงานขององค์กรไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ถึงแม้ว่าจะไม่มีการควบคุมการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลบางข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้งานหรือมีการเปิดเผยผ่านทางอินเตอร์เน็ตตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ (และในกรณีที่อยู่ในขอบเขตดังกล่าว ข้อผูกพันภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้กับข้อมูลดังกล่าวนี้) เราจะมอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามที่อยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อประโยชน์ในด้านความโปร่งใสของการดำเนินการทางเว็บไซต์ แอปหรือบริการ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีการเก็บรวบรวมหรือเราได้รับมาจากการดำเนินการทางเว็บไซต์ แอปหรือบริการนี้ ยกตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ (server) ของเราอาจจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติผ่านทางเบราว์เซอร์ (browser) ของคุณหรือที่ถูกเก็บไว้ในคุกกี้ (cookie – คือข้อมูลขนาดเล็กเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ของคุณที่ถูกเก็บไว้ในเบราเซอร์ของคุณ)

การใช้ข้อมูล

 

เราจะมีการเก็บข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การลงทะเบียน คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางข้อมูลแก่เราเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่บริการของเรา อาทิ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลและข้อมูลบัตรเครดิต เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตั้งบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้บริการแก่คุณ ดำเนินการเรียกเก็บการชำระเงิน และอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ขี่จักรยานยนต์ที่ได้รับมอบหมายให้ไปรับคุณจะสามารถเห็นชื่อของคุณ ไปรับและส่งคุณตามสถานที่ที่ระบุไว้

 • ข้อมูลพิกัดสถานที่ของผู้ใช้ หากคุณเปิดใช้บริการแจ้งพิกัดสถานที่บนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดสถานที่ของคุณเพื่อส่งรูปแบบบริการบางรูปแบบให้คุณ ตัวอย่างเช่น การใส่พิกัดสถานที่ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกำลังเสาะหาบริการโดยสาร หรือติดต่อสื่อสารกับสถานที่ที่จะไปรับคุณเพื่อให้ผู้ขี่จักรยานยนต์ที่ได้รับมอบหมายมาให้บริการรับส่งแก่คุณ

 • ข้อมูลผู้ขี่จักรยานยนต์ ผู้ขี่จักรยานยนต์จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยรวมถึงชื่อนามสกุล ยี่ห้อและรุ่นของยานพาหนะ ป้ายทะเบียน ใบจดทะเบียนยานพาหนะ ใบอนุญาตขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ขี่จักรยานยนต์และหลักฐานการประกัน เราสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบซึ่งจะรวมไปถึงการที่เราหรือบุคคลที่สามจะดำเนินการตรวจสอบภูมิหลัง ผู้โดยสารจะสามารถเห็นชื่อ รูปถ่าย ชนิดของยานพาหนะและป้ายทะเบียนของผู้ขี่จักรยานยนต์ที่ได้รับมอบหมายงาน เราอาจจะมีการใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวมไปถึงการทำการตลาด การทำกิจกรรมทางการตลาด การพัฒนาและปรับปรุงการบริการ การวิเคราะห์ การวิจัยทางอุตสาหกรรมและตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายของ GoBike (โกไบค์) และบริษัทในเครือ

 • ข้อมูลพิกัดสถานที่ของผู้ขี่จักรยานยนต์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลพิกัดสถานที่ของยานพาหนะผ่านการลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นผู้ขี่จักรยานยนต์ทางอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่หากคุณเป็นผู้ขี่จักรยานยนต์ คุณจะต้องยินยอมให้เราใช้ข้อมูลพิกัดสถานที่ของยานพาหนะเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวมไปถึงเพื่อการแจ้งพิกัดสถานที่ของยานพาหนะให้กับผู้โดยสาร เพื่อให้ทราบเส้นทางของยานพาหนะ เพื่อประเมินผลงานของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายของ GoBike (โกไบค์) และบริษัทในเครือ

 • การแจ้งเตือนการทำธุรกรรม เราจะแจ้งเตือนกิจกรรมบางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการที่คุณใช้บริการจากเราไปให้คุณทางช่องทางต่างๆที่นอกเหนือไปจากอีเมลที่คุณระบุไว้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะส่งอีเมลถึงคุณเพื่อยืนยันการโดยสาร การแจ้งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเตือนเวลาประมาณการณ์ที่ยานพาหนะจะเดินทางไปถึง ข้อมูลการโดยสาร หรือ การแจ้งเตือนเงื่อนไขและข้อกำหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

 • การรับข้อมูลทางการตลาด หากคุณเลือกรับ (opt-in) ข้อมูลทางการตลาดจากเรา เราจะคอยแจ้งคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณในการรับข้อมูลทางการตลาดที่เราคอยแจ้งคุณได้ทุกเมื่อโดยทำตามคำแนะนำการเลือกไม่รับ (opt-out) ข้อมูลแต่ละแบบ

 • การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขี่จักรยานยนต์และผู้โดยสาร ผู้ขี่จักรยานยนต์สามารถที่จะโทรหาคุณหรือส่งข้อความถึงคุณในเรื่องการบริการรับส่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งคุณได้ทำการจองแล้ว เราจะให้ผู้ขี่จักรยานยนต์ใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้ทันทีก่อนที่จะไปรับคุณเพื่อให้สามารถไปรับคุณได้ตรงเวลาและได้รับความสะดวกสบาย

 • การเชื่อมถึงบุคคลที่สาม เว็บไซต์และแอปจะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่น ๆ ซึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่ได้เป็นผู้ควบคุม เว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวจะมีการกำกับดูแลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว อีกทั้งเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือธุรกรรมระหว่างคุณกับบุคคลที่สามดังกล่าว

 • การแจ้งเตือน (Push Notification): แม้จะมีสิ่งอื่นในนโยบายนี้เราอาจทำงานร่วมกับ คู่ค้าที่ใช้ การพัฒนาบนโทรศัพท์มือถือ (SDK) รวมทั้ง การส่งข้อความด้วย OneSignal SDK เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล (รวมเรียกว่า ” SDK information”) ซึ่งโดยทั่วไปจะช่วยให้เรา ส่งการแจ้งเตือนส่วนบุคคล ข้อมูลนี้อาจถูกนำมาใช้ เพื่อระบุตัวคุณ ในลักษณะที่ไม่ซ้ำกันในอุปกรณ์ อื่นๆ หรือเบราว์เซอร์บนวัตถุประสงค์ของการโฆษณา หรือเนื้อหาอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่ได้รับ โปรแกรมนี้ ข้อมูลนี้ อาจรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ( PII) รวมถึงที่อยู่ อีเมลของคุณ ข้อมูลนี้ยังอาจรวมถึงตำแหน่ง(เช่น ข้อมูล GPS) หรือข้อมูล อินเตอร์เน็ตไร้สาย, แอปพลิเคชัน ที่คุณได้ติดตั้ง และเปิดใช้งานและระบุ โทรศัพท์มือถือ ของคุณ (เช่น โฆษณา Android ID)

  การควบคุมโดยผู้บริโภค และ ตัวเลือกการออก

  ก. ออกจากการแจ้งเตือน OneSignal

  ในกรณีส่วนใหญ่ อาจเลือกที่จะยกเลิกการแจ้งเตือนแบบ Push Notification โดยไปที่ “การตั้งค่า” บนโทรศัพท์ของคุณ และคลิกที่ “การแจ้งเตือน ” และหลังจากนั้นเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านั้น บางส่วนหรือทั้งหมด สำหรับแอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์ของคุณ (การกำหนดค่าสำหรับอุปกรณ์ ที่ต่างกันอาจส่งผลกระทบ หรือเปลี่ยนแปลง การทำงาน)

  ข. ออกจาก การโฆษณา “Cross-App” บนโทรศัพท์มือถือ

  คุณสามารถเลือก ยกเลิกการตัวชี้วัดสำหรับโฆษณาบนมือถือของคุณ ที่แบ่งตามบางประเภท เช่นความสนใจ (เรียกว่า ” Cross- App”) การโฆษณาตามพฤติกรรมที่ใช้งานมือถือ
ทำได้โดยการเข้าไปที่ “การตั้งค่า ” ในมือถือ Apple หรือ Android ของคุณดังนี้ เปิด แอป Google เข้าการตั้งค่า บนอุปกรณ์ของคุณ เลือก โฆษณา แล้วเลือก ตัวเลือกในการยกเลิก เกี่ยวกับการโฆษณาตามความสนใจ (การกำหนดค่า อุปกรณ์ ที่แตกต่างกัน อาจส่งผลกระทบ หรือเปลี่ยนแปลงการทำงาน)

หากเราวางแผนที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในอนาคตเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะกระทำหลังจากที่ได้แจ้งคุณผ่านทางการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

การใช้คุกกี้ (cookie)

เราจะใช้ “คุกกี้ (cookies)” เพื่อช่วยให้คุณสร้างคุณลักษณะส่วนตัวสำหรับการใช้งานออนไลน์ของคุณ คุกกี้คือชิ้นส่วนของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บบนฮาร์ดไดร์ฟของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการเข้าถึงของคุณกับเว็บไซต์และแอปของเรา

หนึ่งในวัตถุประสงค์พื้นฐานของคุกกี้ก็คือให้รูปแบบที่สะดวกช่วยให้คุณประหยัดเวลา วัตถุประสงค์ของคุกกี้ก็คือการบอกเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) ว่าคุณมีการย้อนกลับไปหาหน้าเพจเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์หรือบริการของเรา คุกกี้จะช่วยให้เราเรียกข้อมูลเฉพาะของคุณกลับมาได้เมื่อมีการเยี่ยมชมครั้งต่อไปโดยจะช่วยให้ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณง่ายขึ้น อาทิ สถานที่ที่ให้ไปรับ สถานที่ที่ให้ไปส่ง และอื่น ๆ เมื่อคุณกลับไปที่เว็บไซต์ของเราอีก ข้อมูลที่คุณให้ก่อนหน้านั้นก็จะสามารถนำกลับขึ้นมาได้อีก ดังนั้น คุณจึงสามารถใช้รูปแบบของเราที่คุณปรับแต่งไว้ได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถที่จะรับหรือไม่รับคุกกี้ก็ได้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถดัดแปลงแก้ไขโดยการตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของคุณไม่รับคุกกี้ได้ตามที่คุณต้องการ หากคุณเลือกที่ไม่รับคุกกี้ คุณอาจจะไม่สามารถใช้รูปแบบโต้ตอบ (interactive feature) ของบริการหรือเว็บไซต์และแอปของเราที่คุณเยี่ยมชมได้อย่างเต็มที่

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา เราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเชิงพาณิชย์ในการจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เราจะจัดการความปลอดภัยในทางเทคนิคตามสัญญาในการบริหารจัดการเชิงกายภาพซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้กับเรา เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลของคุณให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้นตามความจำเป็นที่เหมาะสมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ซึ่งเราได้แจ้งคุณไว้

คุณจะต้องรับผิดชอบในการช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น จะไม่ให้ข้อมูลบัญชีอีเมลของคุณหรือรหัสผ่านของคุณสำหรับการใช้บริการแก่บุคคลที่สาม

การปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางครั้งและการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดทั้งหมดจะมีการโพสต์บนหน้าเพจนี้ หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราโดยทันทีผ่านทางอีเมล support@gobike.asia

การระงับข้อพิพาท

หากคุณมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายหรือความเป็นส่วนตัวที่คลางแคลงใจหรือมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล โปรดติดต่อเราก่อนโดยเราจะพิจารณาและพยายามที่จะแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการบังคับตามกฎหมาย

เราอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการบังคับตามกฎหมายให้กระทำ หรืออีกนัยหนึ่ง เมื่อเราเชื่อว่ากฎหมายต้องการให้เปิดเผยหรือเพื่อปกป้องสิทธิทางกฎหมายของเราโดยสุจริต

บริการของเรา

ร่วมงานกับเรา